Nadace Žena oslavila 10 let!
Home O nás Česká Žena Granty a podpora Spolupráce Ke stažení Partneři Kontakt

Kategorie
• Aktuální výzvy
• Podpořili jsme také
• Starší témata

Kontaktujte nás
Základní kontakty:

Nadace Žena
Sladkovského 28 
326 00 Plzeň

info@nadacezena.cz 

Všechny kontakty naleznete zde.

Fotogalerie z oslav 10 let Nadace
Klikněte pro zobrazení fotogalerie


Manuál pro podání žádosti o grant, přihláška

Základní informace o struktuování žádosti o grant, včetně rozpočtu a příloh naleznete v článku (odkaz níže).

Přihlášku je možno stáhnout zde.

A. Základní informace

1. Téma projektu

Uveďte jeden z názvů vyhlášeného tématu
 

2. Název projektu

Uveďte krátký název projektu. Název by měl stručně charakterizovat obsah projektu
 

3. Předkladatel projektu

Vyplňte všechny požadované údaje a doložte všemi požadovanými přílohami uvedenými v Zásadách:

 • Stanovy organizace – notářsky ověřené
 • Potvrzení o registraci u MV – notářsky ověřené
 • IČO (ne starší 1 rok)
 • Potvrzení o statutárním zástupci (jeho zvolení, jmenování atd.)
 • Rozpočet běžného roku
 • Výsledovka (hospodaření organizace) předchozího roku
 • Výroční, popřípadě hodnotící zprávu za předchozí rok
 • Fotokopie dokumentu (zápisu o projednání) v orgánu organizace (název orgánu a termín projednání)
 • podané reference
 • Jména osob, které jsou členy vašeho orgánu

4. Činnost organizace

Představte stručně Vaši organizaci, případně rozveďte podrobně v příloze.
 

5. Spoluřešitel

V případě, že se na projektu bude spolupodílet další organizace, vyplňte všechny požadované údaje a doložte notářsky ověřeným potvrzením o registraci organizace u MV ČR včetně dokladu o osobě oprávněné jednat za organizaci, tj. statutárního zástupce.
 

6. Celkové náklady na projekt

Uveďte celkové rozpočtové náklady, které se rovnají součtu nákladů požadovaných v grantu NŽ a jiných zdrojů.
 

7. Požadovaná finanční částka

Uveďte požadovanou finanční částku z NŽ
 

8. Kdo byl další požádán o finanční podporu na tento projekt?

Uveďte název všech oslovených subjektů.
 
 
 
B. Popis projektu


1. Termín realizace celého projektu

Uveďte časové období, ve kterém bude celý projekt realizován, tj. termín zahájení a termín ukončení, včetně harmonogramu.
 

2. Cíl projektu

Stanovte cíl, kterého chcete dosáhnout, případně i cíle dílčí. Popište pozitivní změny, které dosáhnete realizací projektu.
 

3. Obsah projektu

Charakterizujte celkový problém, který chcete v projektu řešit. Uveďte metody a formy realizace, stanovte kritéria a způsob hodnocení přínosu projektu. Pokud se nabízí více forem realizace, zdůvodněte opodstatněnost Vašeho řešení.
 

4. Cílová skupina, předpokládaný počet účastníků

Uveďte a charakterizujte cílovou skupinu populace, tj. komu bude projekt prospěšný. Uveďte předpokládaný počet účastníků na jednotlivých aktivitách.
 

5. Realizační plán

Časový rozpis činností a akcí, specifikujte jednotlivé kroky k naplnění obsahu projektu. Uveďte místa konání akcí. Popište jednotlivé fáze projektu.

6. Očekávané výsledky projektu

Uveďte, jakých výsledků chcete realizací projektu dosáhnout. Stanovte si metody hodnocení projektu, tj. jak budete zjišťovat, že projekt naplnil očekávané výsledky. Jaké bude využití a uplatnění výsledků projektů, jakou formou uplatníte získané poznatky. Navrhněte možnosti pro vlastní pokračování projektu.

 

C. Rozpočet projektu

Finanční prostředky poskytnuté Nadací Žena jsou výhradně účelově vázány. Nelze je použít na pořízení dlouhodobého a drobného dlouhodobého hmotného majetku, na mzdy pracovníků organizace a režijní náklady organizace. Upřednostňovány budou projekty s vyšším podílem vlastních a jiných zdrojů finančních prostředků. Minimální podíl realizátora je 30%. Při plánování více akcí zahrnutých do jednoho projektu zpracujte kromě uvedeného formuláře dílčí rozpočty na jednotlivé akce a aktivity. Akce musí být minimálně pro 25 účastníků. Při vyúčtování je třeba specifikovat časovou dotaci akce, která je rozhodující při vyúčtování cestovních náhrad (začátek den…...hodina…..., konec). Rozpočet je třeba rozdělit do položek tak, jak jsou uvedeny v žádosti o grant. Z prostředků Nadace Žena je možno poskytnout finanční příspěvky do této výše:


I. Materiálové náklady – Občerstvení na jednodenní akci :
do 5 hodin 30,- Kč/osoba
5-12 hodin 90,- Kč/osoba

- Občerstvení při vícedenní akci:
5 – 12 hodin 60,-Kč/osoba
12-18 hodin 90,- Kč/osoba
nad 18 hodin 140,- Kč/osoba


II. Nemateriálové náklady (služby) – Ubytování 150,-Kč/os./den – Cestovné v průměru 100,- Kč/osoba – Nájemné do 1.000,- Kč/den

- Administrativa max. 5% z celkových nákladů (poštovné,telefon, kopírování)

III. Ostatní
Ostatní náklady spojené s realizací grantu musí být maximálně do 10% skutečně vynaložených nákladů

- Požadované přílohy:

 • Stanovy organizace – notářsky ověřené
 • Potvrzení o registraci u MV ČR – notářsky ověřené
 • IČO (ne starší 1 rok)
 • Potvrzení o statutárním zástupci (jeho zvolení, jmenování atd.)
 • Rozpočet běžného roku
 • Výsledovka (hospodaření organizace) předchozího roku
 • Výroční, popřípadě hodnotící zprávu za předchozí rok
 • Fotokopie dokumentu (zápisu) o projednání v orgánu organizace (název orgánu a termín projednání)
 • jména osob, které jsou členy Vašeho orgánu
 • podané reference – Řešitelé projektu zpracují hodnotící zprávu a finanční vyúčtování grantu a zašlou na adresu NŽ do 1 měsíce po ukončení projektu. Osnova pro zpracování zprávy a formulář pro finanční vyúčtování budou zaslány při přidělení grantu.

 

- Žádost o poskytnutí grantu vyplňte na počítači, strojem nebo čitelně hůlkovým písmem. – Žádost zašlete poštou (rozhodující pro přijetí do evidence je datum na razítku pošty) na adresu Nadace Žena, Sladkovského 28, 326 00 Plzeň.

 

7. Ostatní
Žádosti nelze zasílat faxem ani elektronickou poštou.
-napište jména osob, které mohou Vaši žádost doporučit a podat reference o Vaší činnosti

Než podáte žádost o grant, zkontrolujte, zda jste:

 • vyplnili všechny požadované údaje ve formuláři A a podepsali ho
 • popsali projekt dle uvedených požadavků (B)
 • řádně vyplnili všechny požadované údaje v rozpočtu projektu – oddíl C
 • přiložili požadované přílohy:

– Stanovy organizace – notářsky ověřené – ověřené potvrzení o registraci MV ČR včetně dokladu o oprávněné osobě jednající za organizaci – identifikační číslo organizace ne starší jeden rok – rozpočet běžného roku – výsledovka (hospodaření organizace) předchozího roku – výroční, popřípadě hodnotící zprávu za předchozí rok – jména osob, které mohou podat k Vaší žádosti reference – projednání Vaší žádosti v orgánu Vaší organizace – jména osob, které jsou členy Vašeho orgánu – všechny další přílohy, které chcete doložit

 • dodrželi termín pro odevzdání žádosti ve dvou vyhotoveních,neboť neúplné žádosti (s chybějícími údaji a přílohami) bohužel nemohou být zařazeny do výběrového řízení.
Uveďte, jakých výsledků chcete realizací projektu dosáhnout. Stanovte si metody hodnocení projektu, tj. jak budete zjišťovat, že projekt naplnil očekávané výsledky. Jaké bude využití a uplatnění výsledků projektů, jakou formou uplatníte získané poznatky. Navrhněte možnosti pro vlastní pokračování projektu.
 
 



Poslední články
Oznámení pro rok 2017

Témata pro rok 2016

Správní a dozorčí rada od 2014

Témata pro rok 2015

Správní a dozorčí rady 2010 - 2013

Podpořené organizace 2010 - 2012

Témata pro rok 2014

Témata pro rok 2013

Ocenění Česká Žena pro rok 2011 - 2012

Fotogalerie - Česká Žena 2011 - 2012

Slavnostní vyhlášení ankety Česká Žena 2011 - 2012

Témata pro rok 2012

Program slavnostního vyhlášení


Jana Chržová Website powered by Subdreamer CMS