Nadace Žena oslavila 10 let!
Home O nás Česká Žena Granty a podpora Spolupráce Ke stažení Partneři Kontakt

Kategorie
• Aktuální výzvy
• Podpořili jsme také
• Starší témata

Kontaktujte nás
Základní kontakty:

Nadace Žena
Sladkovského 28 
326 00 Plzeň

info@nadacezena.cz 

Všechny kontakty naleznete zde.

Fotogalerie z oslav 10 let Nadace
Klikněte pro zobrazení fotogalerie


Zásady pro předkladatele

Nadace Žena (dále nadace) byla zřízena Českým svazem žen za účelem organizovaného sdružování žen s cílem ochrany lidských práv a podpory ženských práv. Nadace rozděluje finanční prostředky na realizaci projektů souvisejících s posláním nadace jiným ženským subjektů. 

(Podrobnosti v článku:

1. Úvodní slovo


Nadace Žena (dále nadace) byla zřízena Českým svazem žen za účelem organizovaného sdružování žen s cílem ochrany lidských práv a podpory ženských práv. Nadace rozděluje finanční prostředky na realizaci projektů souvisejících s posláním nadace jiným ženským subjektů.

 

2. Pravidla a harmonogram grantového programu
 

a) Nadace vyhlašuje grantový program pro projekty ochrany lidských práv a ženských práv do konce září běžného roku na stránkách Internetu, ve zpravodaji “ Žena třetího tisíciletí”, v Informačním bulletinu ČSŽ a podle možností v masově sdělovacích prostředcích.

b) Termín předložení projektů je do 10. prosince.

c) Žadatelé o grant na realizaci projektu předají kompletní přihlášky projektů poštou na adresu Nadace Žena, Sladkovského 28, 326 00 Plzeň, ve dvou vyhotoveních nejpozději do 10.prosince (rozhodující je razítko přijaté pošty). Žádosti nelze zasílat faxem, ani elektronickou poštou.

d) Každý projekt zaslaný do stanoveného termínu je řádně zaevidován.

e) Došlé přihlášky projektů jsou předány komisi pro grantovou politiku, která je připraví pro jednání správní rady nadace.

f) V rámci grantového řízení se přihlíží k výsledku dříve realizovaných projektů.

g) Na poskytnutí finančních prostředků pro projekty neexistuje právní nárok.

h) O výsledku grantového řízení jsou předkladatelé projektů písemně informováni a podaný projekt v 1 (jednom) vyhotovení bude do dvou měsíců vrácen. Výsledky grantového řízení jsou zveřejněny na stránkách Internetu www.nadacezena.cz.

i) Nadace uzavírá s řešitelskými organizacemi,jejichž projekty byly přijaty, smlouvy na řešení projektu a zajistí převod přidělených finančních prostředků. Schválené finanční prostředky budou zaslány předem v celkové sumě.

j) Realizace projektů je průběžně kontrolována návštěvami u vybraných řešitelů na návrh správní rady nadace.

k) Řešení projektu končí závěrečnou zprávou, která je zpracována komisí pro grantovou politiku. Zhodnocení projektu projedná správní rada nadace a rozhodne o zařazení do jedné z kategorií.
 
 
3. Okruh možných předkladatelů projektů
 

Organizace, které se mohou v souladu s kritérii nadace ucházet o účast v grantovém programu, jsou občanská sdružení působící na území České republiky zabývající se otázkami žen.
 
 
4. Časové zaměření projektů
 

Předkladatelé mohou zasílat do grantového programu přihlášky projektů vždy na jeden kalendářní rok. Jde o krátkodobé (jednoleté) projekty, jejichž realizace musí být ukončena k 31.12. příslušného roku.
 
 
5. Tématické zaměření projektů
 

Tématické zaměření projektů je vyhlašováno v září předcházejícího roku.
 
 
6. Forma zpracování přihlášek projektů
 

Do grantového řízení budou zařazeny pouze projekty předložené na formuláři nadace a splňující veškeré formální náležitosti. Předkladatel odevzdá projekt ve 2 (dvojím) vyhotovení včetně příloh. Projekt zůstává v jednom vyhotovení v nadaci i v případě neschválení.

7. Podmínky pro poskytování grantů


a) Požadované přílohy:

  • Stanovy organizace (notářsky ověřené)
  • Potvrzení o registraci u MV ČR (notářsky ověřené)
  • IČO (ne starší 1 rok)
  • Potvrzení o statutárním zástupci (jeho zvolení, jmenování atd.)
  • Rozpočet organizace běžného roku
  • Výsledovka (hospodaření organizace) předchozího roku
  • Výroční, popř. hodnotící zprávu za předchozí rok
  • Fotokopii dokumentu (zápisu) o projednání žádosti v orgánu organizace (název orgánu a termín projednání)
  • Jména osob, které jsou členy vašeho orgánu
  • Podané reference
b) Poskytnuté finanční prostředky jsou určeny k realizaci projektu dle stanovených pravidel a nelze je použít na pořízení dlouhodobého a drobného dlouhodobého hmotného majetku. Jsou výhradně účelové.
 
8.  Maximální výše nadačního příspěvku byla stanovena na 20.000 Kč.
 
9. Systém hodnocení realizovaných projektů
 

a) Systém hodnocení realizovaných projektů je dvoustupňový.

b) Komise pro grantovou politiku zpracuje pro správní radu nadace závěrečné zprávy projektů včetně finančního vyhodnocení. Současně připraví návrh na zařazení projektu do kategorie kvality.

A – projekt splněn bez výhrad
B – projekt splněn s výhradami
C – projekt nesplněn
 
 
c) Správní rada nadace vyhodnotí s konečnou platností jednotlivé projekty.
 


Kontaktními osobami jsou.:
Mgr.. Dagmar Wagnerová. tel.: 224 21 10 17 
Dana Mikšovská 224 21 25 55
 
E-mail: info@nadacezena.czPoslední články
Oznámení pro rok 2017

Témata pro rok 2016

Správní a dozorčí rada od 2014

Témata pro rok 2015

Správní a dozorčí rady 2010 - 2013

Podpořené organizace 2010 - 2012

Témata pro rok 2014

Témata pro rok 2013

Ocenění Česká Žena pro rok 2011 - 2012

Fotogalerie - Česká Žena 2011 - 2012

Slavnostní vyhlášení ankety Česká Žena 2011 - 2012

Témata pro rok 2012

Program slavnostního vyhlášení


Jana Chržová Website powered by Subdreamer CMS